Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

Dopravné značenie - distribúcia dopravného značenia

skende

 

Spoločnosť MiZi poskytuje komplexné služby v oblasti dopravného značenia. Realizujeme predaj, prenájom, projekty, údržbu a likvidáciu pre zvislé dopravné značenie, všetko v súlade so zákonom číslo 8/2009 Z.z o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Zvislé dopravné značenie je dôležitým faktorom, ktorý je stanovený zákonom o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách a vyhláškou ministerstva vnútra. Podoba a vykonanie tohto značenia v Slovenskej republike vychádza z európskych dohovorov. O umiestnenie zvislého dopravného značenia rozhoduje ustanoveným postupom príslušný správny orgán, v prípade účelových komunikácií vlastník komunikácie v rámci určenia miestnej alebo dočasnej úpravy prevádzky. Podľa zákona dopravné značky a dopravné zariadenia musí zodpovedať stanovenej podobe aj technickým požiadavkám, ktoré stanovuje technické požiadavky. 

Poskytujeme nasledovné služby týkajúce sa zvislého dopravného značenia:

  • Trvalé zvislé dopravné značenie
  • Dočasné zvislé dopravné značenie
  • Montáž a demontáž značiek
  • Oprava a údržba zvislého značenia

 

 

Zvislé dopravné značenie

rozdeľujeme na rôzne typy, ktoré majú svoje špecifické zafarbenie i tvar. Môžeme ich špecifikovať ako výstražné, príkazové, značky upravujúce prednosť, informatívne smerové značky, informatívne značky, dodatkové tabuľky, zákazové značky a informatívne prevádzkové značky.

Značky označujúce nebezpečenstvo majú trojuholníkovú podobu s červeným okrajom a označujú sa ako výstražné. Zvislé dopravné značenie upozorňuje na miesta, kde účastníkom premávky na pozemných komunikáciách hrozí nebezpečenstvo a kde musia dbať na zvýšenú opatrnosť.

Príkazové značky

sú typicky kruhové s bielymi symbolmi na modrom podklade. Symbol zodpovedá príkazu. Toto zvislé značenie ukladá účastníkovi cestnej premávky príkazy.

Informatívne značky

sú spravidla pravouhlé a ich hlavnou špecifikáciou je informovať. Informatívne značky poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie a slúži k jeho orientáciu alebo mu ukladá povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.

Zákazové značky

sú kruhové s čiernymi symbolmi na bielom podklade s červeným okrajom. Symbol vnútri značky zodpovedá danému zákazu. Zákazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávke zákazy alebo obmedzenia.

Značky upravujúce prednosť

na križovatkách majú špecifický tvar a stanovujú prednosť v jazde v prevádzke na pozemných komunikáciách.

Dodatkové značky

majú štvorcovú podobu, sú biele s čiernymi symbolmi alebo nápismi a sú vždy umiestnené pod hlavnou zvislou dopravnou značkou. Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené.

Informatívne smerové značky

majú obdĺžnikový tvar na zelenom podklade s bielym nápisom a vyznačujú smer cieľa. Poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie, slúži k jeho orientáciu alebo mu ukladajú povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.

Zvislé dopravné značenie

sa umiestňuje tak, aby boli pre účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, pre ktoré sú určené, včas az dostatočnej vzdialenosti viditeľné. Zvislé dopravné značky sa podľa svojho významu obvykle umiestňujú pri pravom okraji vozovky alebo nad vozovku. Na zdôraznenie ich významu môžu byť značky umiestnené pri pravom okraji vozovky. Umiestňovanie zvislých dopravných značiek na pozemnej komunikácii pre peších upravuje osobitný právny predpis. Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti možno zvislú dopravnú značku umiestniť na retroreflexným žltozelenom fluorescenčnom podklade.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas